x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.
KONKURS JOICO #Lumi10Polska
Regulamin konkursu
 
Stwórz koloryzację Lumi10 i opublikuj ją na swoim profilu.
Perfect Salon sp. z o.o.
 
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Organizatorem konkursu jest firma Perfect Salon sp. z o.o., ul. Ruczaj 89, 02-997 Warszawa , NIP: 9512188566.
 
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
 
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 
6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram, przez co serwis jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram.
 
7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu https://www.instagram.com/joicopolska/?hl=pl  na Instagramie (zwanej dalej “Fanpage”).
 
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
 
1. Uczestnik oświadcza, że:
 
  1. jest osobą pełnoletnią;
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagram;
  5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;
 
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 
§ 3. NAGRODA
 
1. Nagrodą w konkursie jest: Voucher o wartości 1000 zł do wykorzystania w sklepie internetowym https://silenceissexy.com/
 
 
2. Nagroda zostanie przesłana e-mailem pod wskazany przez Zwycięzcy konkursu adres mailowy w ciągu 14 dni po zakończeniu konkursu.
 
3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 
6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 
7. Organizator zobowiązuje się do przekazania określonych nagród Zwycięzcy, zgodnie z §3, Ust. 1. 3. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego w serwisie Instagram, na fanpage’u marki JOICO.
 
8. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
 
9. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody.
 
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 
 
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem: https://www.instagram.com/joicopolska/?hl=pl
 
2. Konkurs trwa od 05.12.2021 do 24.12.2021. do godziny 10:00.
 
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 24.12.2021 za pośrednictwem FanPage’a firmy JOICO Polska do godziny 20:00.
 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagram’a.
 
5. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu koloryzacji produktami JOICO Lumi10, opublikowaniu jej na swoim profilu z oznaczeniem marki @joicopolska oraz #Lumi10Polska. W ten sposób zostanie wybrane 9 najlepszych prac, a następnie publiczność „zostawiając like” przy odpowiednim komentarzu, wybierze zwycięzcę. Wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej „like” przy komentarzu z numerem swojej pracy.
 
6. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.
 
7. Czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w serwisie INSTAGRAM,
 
8. Jury - przedstawiciele działu marketingu firmy Organizatora, wybierze 9 najlepszych zdjęć, a następnie publiczność wybierze wygraną osobę.
 
 
§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram.
 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w Regulaminie.
 
3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym z prośbą o kontakt w wiadomości prywatnej na Instagramie bądź w wiadomości prywatnej na Instagramie.
 
4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 
5.  Nagrody zostaną wysłane za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika. Koszt związany z wysyłką lub osobistym dostarczeniem nagród ponosi Organizator.
 
§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:
 
a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama;
c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich;
d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram.
 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.
 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagrama.
 
§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
 
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.
 
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 
§ 8. PRAWA AUTORSKIE
 
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 
§ 19. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Instagramie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród.
 
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu.
 
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie”.
 
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.12.2021 r.
 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora.
 
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej JOICO: https://joicopolska.pl/ oraz w siedzibie firmy Perfect Salon Sp. z o.o.
 
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 
Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowościach i promocjach!